சிற்பக் கலை

பச்சை மாறும் மஞ்சள் விரியும்
பைங்கிளி மைனா குருவியும் காக்கையும்
இச்சை மிகுதியில் நோட்டம் கொடுத்து
அருஞ்சுவை கனியை கொத்திப் பார்க்கும்.
கனி விழாவண்ணம் காம்பை விடுத்து
அடிமுனை தின்று சிற்பம் வடிக்கும்.

Advertisements

3 responses to “சிற்பக் கலை

  1. arumaiyaana kavidhai. pagirthamaikku nanri

  2. கவிதா, கவிதை, இதுவல்லவோ கவிதை…வாஹ், வாஹ்!!

  3. brought a smile..I see this poem in action with our papaya trees every day 🙂

Please give us your feedback on this post.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s