பெயரில்லாதவன்

அன்றாடம் வயக்காட்டில் அல்லோலப்பட்டு
மன்றாடிப் பெற்ற கூலி கையில் பறக்க
தின்று குடித்தழித்து, தினவெடுத்து திமிருடன்
நம்பி வந்த பெண்ணை உதைத்து வதைத்து,
களைத்து படுத்துறங்கி, ஐயோ வென எழுந்து
மீண்டும் முதல் வரியில் தினம் தொடங்கும்
பெயரில்லாத பல கோடியில் இவனும் ஒருவன்.

Advertisements

One response to “பெயரில்லாதவன்

  1. I liked the last but one line..which makes me to read the poem more than once.
    Nice one rams. I also enjoyed the hikoos…
    you are great.

Please give us your feedback on this post.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s