மீண்டும் சில சிதறல்கள்

வாழ்க்கை நாடகத்தில்
துயரக் காட்சியில் மட்டும்
இயக்குபவனை தேடும் நடிகன் நான்.

* * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

உதடு பிரிந்து வரும் வார்த்தைகள்
பேருந்தில் கூட பயணிக்கும்
முகமற்ற பயணிகள்.

* * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

அர்த்தமற்ற பிதற்றல் மீதும்
ஆரவாரமாய் விவாதம் —
அறிவாளிகளின் கூட்டம்.

* * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Advertisements

Please give us your feedback on this post.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s