கடவுள்

ஒரு இனிய கனவு.
இன்றைய கவலையை நேற்றுடன் சேர்க்கும்;
நாளை நல்லதாய் விடியும்.
கடவுள் ஒரு கனவு.

காயப்பட்ட மனதுக்கு ஆறுதல்;
சக நோயாளிகளின் கூட்டணியில்
சரியாகிவிட்ட பிரமை.
கடவுள் ஒரு அரு மருந்து.

Advertisements

Please give us your feedback on this post.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s